Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej (8) - porządek obrad

22 sierpnia 2018

godz. 11.00 w MZ

I.          Sprawy różne:

1.       Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat prac nad nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w zakresie uzupełnienia przepisów o stanowisko dyrektora wydziału – wniosek ZMP wraz z propozycją zmiany wysłano 3.08.br.

2.       Wniosek ZPP dot. funkcjonowania interwencji kryzysowej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)pismo wysłano 3.07.br. Wniosek MRPiPS o omówienie punktu na końcu posiedzenia.

3.       Kwestia karty zgonu (Ministerstwo Zdrowia).

4.       Kwestia dyżurów aptek (Ministerstwo Zdrowia) pismo ZPP wysłano 27.07.br.

 

II.          Projekty po konsultacjach: 

1.       Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano 26.07.br. Na posiedzeniu KWRIST 17.07 wyrażono zgodę, aby zespól upoważnić do wydania opinii wiążącej.

2.       Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)NT wysłano 13.08.br.

3.       Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej – wysłano 7 i 13.06, 16.08.br. (NT). 

4.   Projekt ustawy o rynku pracy (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) wysłano dn. 29.06.br. NT i tabela uwag zostaną przesłane do 17.08. KWRIST dn. 17.07.br. upoważniła zespół do wyrażenia opinii wiążącej.

5.       Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)nowa wersja wysłana dn. 16.07. KWRiST upoważniła zespół do wyrażenia wiążącej opinii. 
DOKUMENT PRZYJĘTY PRZEZ RM

6.       Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)NT wysłano 16.07.br. KWRiST upoważniła zespół  do wyrażenia opinii wiążącej.

7.       Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) wysłano dn. 19.06.br. KWRiST upoważniła zespół do wyrażenia opinii wiążącej.

8.       Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej – NT wysłano 10.08.br. 

9.       Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci – NT wysłano 10.08.br. 

10.       Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Ministerstwo Zdrowia)NT wysłano 13.08.br.

11.     Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Ministerstwo Zdrowia)NT wysłano 17.08.br. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu.

 

III.          Projekty w konsultacjach:

12.   Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)  – wysłano dn. 26.07.br.

13.   Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – wysłano dn. 19.07.br. NT i tabela uwag zostaną przesłane do 17.08.

14.   Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – wysłano 27.08.br. Brak zgody Współprzewodniczącego KWRiST na upoważnienie zespołu do wyrażenia wiążącej opinii. 

15.   Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – wysłano 27.08.br. Brak zgody Współprzewodniczącego KWRiST na upoważnienie zespołu do wyrażenia wiążącej opinii.

16.   Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania – wysłano 27.08.br. Brak zgody Współprzewodniczącego KWRiST na upoważnienie zespołu do wyrażenia wiążącej opinii.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę