Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (8) - porządek obrad

28 sierpnia 2018 r. godz 10:00, MSWiA

Porządek obrad pobierz

1.       Sprawy różne:

A)      Informacja Krajowego Biura Wyborczego nt. stanu przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r.

B)       Kwestia zarządzania drogami wewnętrznymi – stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie potrzeby wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (wysłano 18.07.2018); stanowisko Ministerstwa Infrastruktury (wysłano 22.08.2018).

C)       Aktualizacja listy członków Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej – pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wysłano 26.07.18.

D)      Informacja Ministra Cyfryzacji nt. wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego na inwestycje telekomunikacyjne.

E)       Wniosek Ministerstwa Cyfryzacji o upoważnienie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego wobec projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

F)       Wniosek Ministerstwa Finansów o upoważnienie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych do wyrażenia opinii wiążącej wobec:

a)       projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika (UD415) – wysłano dn. 31.07.br.

b)       projektu ustawy – Ordynacja podatkowa (UD409) – wysłano dn. 23.08.br.

c)        projektu ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika – wysłano dn. 17.08.br.

2.         Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów – wysłano 23.05, 12.06, 11.07 i 23.08.2018.

3.         Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – wysłano dn. 23.07.br.

4.         Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny – wysłano 10.07.18 r.

5.         Projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – wysłano 01.08.18 r.

6.         Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego – wysłano 13.08.2018.

7.         Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2019 r. – wysłano 24.08.2018.

8.         Lista zmian granic obszarów Natura 2000 (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) – wysłano 31.07.18 r.

9.         Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie  funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – wysłano 31.07.18 r.

10.     Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń – wysłano 06.08.18 r.

11.     Projekt rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego – wysłano 06.08.18 r.

12.     Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 14.08.18.

13.     Projekt ustawy o gatunkach obcych (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 18.08.18.

14.     Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym – wysłano 19.07.18 r.

15.     Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników – wysłano 31.07.18 r.

16.     Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) – wysłano 31.07.18 r.

17.     Projekt aktualizacji Programu Strategicznego Transport i Komunikacja (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) – wysłano 10.08.18.

18.     Projekt zmiany Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) – wysłano 13.08.18.

19.     Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)  – wysłano dn. 26.07.br.

20.     Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)NT wysłano 13.08.br.

21.     Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, utworzenie stanowiska pracy oraz na finansowanie kosztów wynagrodzenia skierowanej osoby w spółdzielni socjalnej – wysłano 7 i 13.06, 16.08.br. (NT).

22.     Projekt ustawy o rynku pracy (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) wysłano dn. 29.06 i 17.08.br. (NT).

23.     Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – wysłano dn. 19.07.br.

24.     Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej – NT wysłano 10.08.br. 

25.     Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci – NT wysłano 10.08.br. 

26.     Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Ministerstwo Zdrowia)NT wysłano 13.08.br.

27.     Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (MZ 633)– wysłano dn. 20.08.br.

28.     Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – wysłano 27.07.br i 22.08.br.

29.     Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – wysłano 27.07.br. i 22.08.br.

30.     Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – wysłano dn. 26.07.br.

31.     Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – wysłano 6.08.br.

32.     Projekt dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności – część ogólna (Ministerstwo Edukacji Narodowej) wysłano 8.08.br.

33.     Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie danych przetwarzanych w  Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on – wysłano 9.08.br.

34.     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez żołnierzy Powstania Warszawskiego – wysł. 13.07.br.

35.     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus +”. Wysłano dn. 8.08.br.

36.     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych – wysłano dn. 16.08.br.

37.     Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) – wysłano dn. 17.08.br.

38.     Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmów Pseudomonas syringae pv. Actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu, i Goto – wysłano dn. 23.07.br.

39.     Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach podziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wysłano dn. 18.07.br.

40.     Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Główny Urząd Statystyczny) – wysłano dn. 23.07.br.

41.     Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 2018 (Główny Urząd Statystyczny) – wysłano dn. 23.07.br.

 

 

 

 

rodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. 2018 (Główny Urząd Statystyczny) – wysłano dn. 23.07.br.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę