Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST

27 sierpnia  2018 r.

godz. 12.00 Sala 421, p. IV, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie.

 1. Sprawy różne: ​
  a) Wniosek Zwiazaku Miast Paolskich zgłoszony na posiedzeniu KWRiST w dniu 17 lipca 2018 r., prośba o analizę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju definicji budowli oraz przegląd przepisów w tym zakresie, a szczególnie lex specialis do Prawa budowlanego (w tym propozycje korekty).;
  b) Wniosek Związku Miast Polskich dotyczący konieczności ustalenia katalogu  dokumentów strategicznych przygotowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego przekazywanych do opiniowania przez KWRiST – wysłano 03.08.18 r.;
 2.  Lista zmian granic obszarów Natura 2000 (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) – wysłano 31.07.18 r.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie  funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – wysłano 31.07.18 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń – wysłano 06.08.18 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego – wysłano 06.08.18 r. Wniosek resortu o tryb obiegowy KWRiST, brak zgody.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny – wysłano 10.07.18 r.
 7.  Projekt ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – wysłano 01.08.18 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zakresu wymagań dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. – wysłano 20.06.18 r.​ KWRiST w dniu 17.07.18 r. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej do wyrażenia opinii wiążącej.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki  Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobie ich ustalania. – wysłano 20.06.18 r.​ KWRiST w dniu 17.07.18 r. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej do wyrażenia opinii wiążącej.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym – wysłano 19.07.18 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników – wysłano 31.07.18 r.
 12. Program Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) – wysłano 31.07.18 r.
 13. Projekt aktualizacji Programu Strategicznego Transport i Komunikacja (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) – wysłano 10.08.18 r.
 14. Projekt zmiany Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) – wysłano 13.08.18. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego.
 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 14.08.18.
 16. Projekt ustawy o gatunkach obcych (Ministerstwo Środowiska) - wysłano 18.08.18.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę