Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (9) - porządek obrad

26 września 2018 r. godz. 10:00, MSWiA

Porządek obrad pobierz

1.       Sprawy różne:

A)   Informacja Krajowego Biura Wyborczego nt. stanu przygotowań do przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2018 r.

B)   Wniosek Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, podjęcie interwencji w zakresie zrekompensowania gminom dochodów lub dokonania zmian w ustawie o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1276), uchwalonej z mocą wsteczną. – wysłano 05.09.18

C)   Wniosek MRPiPS  o wyznaczenie 2 przedstawicieli do Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej – wysłano dn. 10.09.br.

D)   Wniosek MEN  o upoważnienie zespołu ds. edukacji kultury i sportu do wyrażenia opinii wiążącej wtrybie obiegowym wobec projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego  rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

E)    Wniosek Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego o upoważnienie zespołu ds. edukacji kultury i sportu do wyrażenia opinii wiążącej wobec:

1)        Projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego w sprawie Rady działalności Pożytku Publicznego ( KPRM)– wysłano dn. 10.09.br

2)        Projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (KPRM)– wysłano dn. 10.09.br.

3)        Projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyzących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( KPRM)– wysłano dn. 10.09.br.

4)        Projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego ( KPRM)– wysłano dn. 10.09.br.

F)   Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (UD425) (Ministerstwo Finansów) wysłano 18.09.2018 (nowa wersja, zmiana tytułu).

2.    Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców  i sporządzaniem spisów wyborców – wysłano 3.09.2018.

3.    Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze – wysłano 3.09.2018.

4.    Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizacji ę operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze” – wysłano dn. 14.09.br.

5.    Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki  Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobie ich ustalania. – wysłano 29.08.18 r.

6.    Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)– wysłano dn.6.09.br

7.    Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Główny Urząd Statystyczny)– wysłano dn. 23.08.br.

8.    Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę
o Rzeczniku Praw Podatnika (Ministerstwo Finansów) (UD415) – wysłano 31.08.br.

9.    Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa (Ministerstwo Finansów) ( UD409) – wysłano 23.07.br.

10. Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika(Ministerstwo Finansów)  – wysłano 17.08.br.

11. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa – wysłano dn. 31.08.br.

12. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego – wysłano dn. 3.09.br.

13. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)– wysłano dn.6.09.br

14. Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Główny Urząd Statystyczny)– wysłano dn. 23.08.br.

15. Projekt sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na la ta 2014 -20120 za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) - wysłano dn. 14.09.br.

16. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Ministerstwo Zdrowia) (RD399) NT wysłano - 13 i 14.09

17. Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Ministerstwo Zdrowia) (UD 349)  – NT wysłano 5.09.br.

18. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń  gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (MZ 608) NT wysłano - 13 i 14.09

19. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego nowego sposobu finansowania fizjoterapii ambulatoryjnej NT (MZ 643) – wysłano dn. 13 i 14.09

20. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 607) NT – wysłano dn. 13 i 14.09

21. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 631) NT – wysłano dn. 13 i 14.09

22. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 638) NT– wysłano dn.  13 i 14.09

23. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia) (UD 391) NT – wysłano dn. 13 i 14.09

24. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (MZ 665) NT– wysłano dn. 17.09.br.

25. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych NT– wysłano dn.  13 i 14.09

26. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej – wysłano NT – wysłano dn. 14.09.

27. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów – wysłano 18.09.2018.

28. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

29. Projekt zmian załącznika do Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego) – wysłano 05.09.18 r.;

30. Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 10.09.18 r.;

31. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 11.09.18 r.

32. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 11.09.18 r.;

33. Projekt rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracja pojazdów – wysłano 11.09.18 r.;

34. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych – wysłano 11.09.18 r.

35. Propozycja kryteriów do oceny wniosków o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na 2019 r. Pismo Ministerstwa Infrastruktury – wysłano 13.09.18 r.

36. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące – wysłano 14.09.18 r.

37. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano 13.09.18 r.

38. Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego (Ministerstwo Energii) – wysłano 20.09.18 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę