Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej (9a)- porządek obrad

5 września 2018

godz. 12.00 w MRPiPS ul. Nowogrodzka 11 w Warszawie sala nr. 612

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) - zespół ma upoważnienie do wydania opinii wiążącej.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę