Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych (9) porządek obrad

13 września 2018

godz. 10.00 w siedzibie MF Sala Kolegialna.

 

  1. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę o Rzeczniku Praw Podatnika (UD415)
  2. Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa ( UD409)
  3. Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika
  4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (UC135) (Ministerstwo Finansów)
  5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ulga termomodernizacyjna) (Ministerstwo Finansów) (KWRIST w dniu 28.08.br., upoważniła zespół do wyrażenia opinii wiążącej).
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa – wysłano dn. 31.08.br.
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego – wysłano dn. 3.09.br.
  8. Sprawy różne.

(Projekty do pobrania ze strony resortu lub RCL)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę