Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (8b)-porządek obrad

18 września 2018

godz. 11.00 w MEN. sala nr. 102

 

  1. Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Ministerstwo Zdrowia) (UD 349)  – NT wysłano 5.09.br. Dokument opiniowany również przez Zespół Zdrowia.
  2. Projekt dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności – część ogólna (Ministerstwo Edukacji Narodowej) wysłano 8.08.br. (KWRIST w dniu 28.08.br., upoważniła zespół do wyrażenia opinii wiążącej).
  3. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego w sprawie Rady działalności Pożytku Publicznego ( KPRM)– wysłano dn. 10.09.br
  4. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (KPRM)– wysłano dn. 10.09.br.
  5. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyzących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( KPRM)– wysłano dn. 10.09.br.
  6. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego ( KPRM)– wysłano dn. 10.09.br
  7. Sprawy różne:

Wniosek przedstawiciela ZMP dot. materiałów z SIO zawierających dane o faktycznej skali zatrudnienia nauczycieli, według stanu na dzień 31 marca br.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę