Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej (9b)- porządek obrad

19 września 2018

godz. 11.00 w siedzibie MZ.

 1. Sprawy różne.
 2. Projekty po konsultacjach: 

 

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Ministerstwo Zdrowia) (RD399) NT
 2. Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Ministerstwo Zdrowia) (UD 349)  – NT wysłano 5.09.br. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń  gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (MZ 608) NT
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego nowego sposobu finansowania fizjoterapii ambulatoryjnej NT
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 607)
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 631)
 7. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 638)
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Zdrowia) (UD 391)
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu płatnego urlopu dla poratowania zdrowia (MZ 665) NT– wysłano dn. 17.09.br.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych NT– wysłano dn.  13 i 14.09
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej – wysłano NT – wysłano dn. 14.09.
 12. Projekty w konsultacjach (bez nowych wersji po konsult.) :
 13. Projekt sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na la ta 2014 -20120 za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) -
 14. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) (KWRIST 17.07.br.wyraziła zgodę na upoważnienie zespołu do wydania opinii wiążącej)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę