Zespół ds. Obszarów Wiejskich Wsi i Rolnictwa (9)- porządek obrad

21 września 2018

godz. 11.00 w MRiRW.

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizacji ę operacji w ramach działań prowadzonych w ramach współpracy, objętych Priorytetem 4 „zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze” – wysłano dn. 14.09.br.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi)– wysłano dn.6.09.br

Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Główny Urząd Statystyczny)– wysłano dn. 23.08.br.

Sprawy różne:

- Wniosek Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich dot. ferm wielkoprzemysłowych 

- Propozycje Urzędu Miasta i Gminy Siewierz do ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę