Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (10a) - porządek obrad

17 pażdziernika 2018

godz. 12.00 w siedzibie MZ.

  1. Sprawy różne.

Informacja odnośnie stanu prac nad Kartą Zgonu (wniosek z posiedzenia KWRiST)

  1. Projekty po konsultacjach: 
  1. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego w sprawie Rady działalności Pożytku Publicznego ( KPRM)
  2. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (KPRM)
  3. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyzących realizacji zadań publicznych  oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( KPRM)
  4. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku publicznego w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego ( KPRM)(KWRIST 26.09.br.wyraziła zgodę na upoważnienie zespołu do wydania opinii wiążącej wobec powyższych 4 projektów)
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne –
  6. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (GIS)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę