Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (10) - porządek obrad

30 października 2018

30.10. 2018 r. godz. 11:00, MSWiA

Porządek obrad pobierz

1.    Sprawy różne:

A)   Informacja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nt. projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – na wniosek strony samorządowej.  

B)   Wniosek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o upoważnienie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli do wyrażenia wiążącej opinii wobec projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej.

C)   Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt. projektu 100 Villages dot. rozwoju wybranych gmin wiejskich w Albanii we współpracy z partnerami zagranicznymi.

D)   Informacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie zaawansowania prac dot. „Karty zgonu”.

E)     Wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o upoważnienie zespołu ds. edukacji kultury i sportu do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (UD 86) – wysłano dn.12.10.br. (nowa wersja zostanie dosłana).

F)      Wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o upoważnienie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli do wyrażenia wiążącej opinii wobec projektu ustawy o szczególnych zasadach przedkładania niektórych dokumentów urzędowych wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – pierwsza wersja proj. wysłana 10.10.2018.

2.    Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu – wysłano 20.09.2018.

3.    Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 27.09. i 10.10.2018 (wersję uzgodnioną międzyresortowo).

4.    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu miasta niektórym miejscowościom w województwie świętokrzyskim (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 23.10.2018.

5.    Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – wysłano 18.10.2018.

6.    Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej – wysłano 12.10.2018.

7.    Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Ministerstwo Zdrowia/Główny Inspektorat Sanitarny) – wysłano 31.08. i 4.10.2018 (wersję uzgodnioną międzyresortowo).

8.    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – wysłano 12.10.br.  

9.    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie – wysłano dn. 28.09.br.

10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych – wysłano dn. 1.10.br.

11. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę - Ordynacja podatkowa i ustawę
o Rzeczniku Praw Podatnika (Ministerstwo Finansów) (UD415) – wysłano 31.08.br.

12. Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa (Ministerstwo Finansów) ( UD409) – wysłano 23.07.br.

13. Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika(Ministerstwo Finansów)  – wysłano 17.08.br.

14. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – wysłano dn. 8.10.br.

15. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu
z działów specjalnych produkcji rolnej – wysłano dn. 12.10.br.

16. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) – wysłano dn. 18.10.br.

17. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw  (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – wysłano 02.10.18 r.

18. Projekt ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) – wysłano 20.09.18 r.

19. Projekt ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) – wysyłano 20.09.18 r. 

20. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych – wysłano 25.09.18 r.

21. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  – wysłano 25.09.18 r.

22. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – wysłano
25.09.18 r.

23. Projekt Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz w wysokości należnych opłat – wysłano 05.10.18 r.

24. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych – wysłano 05.10.18 r.

25. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych - wysyłano 12.10.18 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę