Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (8) - porządek obrad

16.10.2018 r. godz. 12:00, MSWiA

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej – wysłano 1.10.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego(15.10).
  2. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Ministerstwo Zdrowia/Główny Inspektorat Sanitarny) – wysłano 31.08. i 4.10.2018 (wersję uzgodnioną międzyresortowo). Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (17.10).
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu – wysłano 20.09.2018. Dokument opiniowany również przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (15.10).
  4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 25.09. i 9.10.2018 (wersję uzgodnioną międzyresortowo). Dokument opiniowany przez KWRiST w trybie obiegowym do 17.10.
  5. Projekt ustawy o szczególnych zasadach przedkładania niektórych dokumentów urzędowych wydawanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 16.10.2018.
  6. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 27.09.2018.
  7. Sprawy różne.  

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę