Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST

22 października 2018 r.

godz. 12.00 Sala 416, p. IV, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie.

 1. Sprawy różne:
  a) Wniosek Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich dot. ferm wielkoprzemysłowych – wysłano 09.10.18 r.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów) – wysłano 02.10.18 r.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie  ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej – wysyłano 12.10.18 r.
 4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) – wysłano 20.09.18 r.
 5. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) – wysyłano 20.09.18 r. 
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych – wysłano 25.09.18 r.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  – wysłano 25.09.18 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – wysłano 25.09.18 r.
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości w gminach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 04.09.18 r. Na wniosek Ministerstwa Środowiska projekt zdjęty z porządku obrad.
 10. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030” (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 14.09.18 r. Na wniosek Ministerstwa Środowiska projekt zdjęty z porządku obrad.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów – wysłano 13.09.18 r.KWRiST w dniu 26 września 2018 upoważniła Zespół do wydania opinii wiążącej, projekt opiniowany również przez Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego. 
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz w wysokości należnych opłat – wysłano 05.10.18 r.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych – wysłano 05.10.18 r.
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 10.10.18 r.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych - wysyłano 12.10.18 r.

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę