Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (11) - porządek obrad

14 listopada 2018

 1. Sprawy różne.
 1. Postulat nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki Zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kierunku przywrócenia  samorządom możliwości aplikowania o środki będące w dyspozycji NFZ i MZ na programy profilaktyczne obejmujące świadczenia spoza koszyka świadczeń gwarantowanych.
 1. Warunki finansowania przez NFZ szpitali od 1 stycznia 2019 roku. 
 1. Kwestia możliwości wyłączenia z ryczałtu OIOM i udarów, które do tej pory były świadczeniami nielimitowanymi oraz oddziałów oparzeniowych.
 1. Organizacja i funkcjonowanie systemu dyżurów aptek.
 1. Projekty po konsultacjach: 
 1. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (UD420)
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (GIS)
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (GIS)
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie. (opiniowany również przez zespół administracji)
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.
 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (UD 401)
 1. Projekty w konsultacjach:
 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD 444)-
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

/projekty do pobrania ze stron resortów lub http://legislacja.rcl.gov.pl/

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę