Strona znajduje się w archiwum.

KWRIST (11) - porządek obrad

28.11.2018 r., godz. 10:00, Sala im. Władysława Stasiaka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, ul. Batorego 5

porządek obrad pobierz

1.    Sprawy różne:

A)    Pismo Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie wskazania kandydatów do Rady do Spraw Cyfryzacji – wysłano 9.11.2018.

B)    Kwestia dot. finansowania oświaty – informację przedstawia Ministerstwo Edukacji Narodowejwniosek strony samorządowej zgłoszony na październikowym posiedzeniu KWRiST.

C)    Kwestia dot. wynagradzania pracowników samorządowych obsługujących programy rządowe („Dobry Start”) (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)– wysłano dn. 16.11.br.

D)    Kwestia wzrostu cen energii w 2019 r. – wniosek strony samorządowej zgłoszony na październikowym posiedzeniu KWRiST.

E)     Wniosek Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska o upoważnianie do wydania opinii wiążącej, przez Zespół, w sprawie projektu ustawy Ministerstwa Infrastruktury o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw.

F)     Wniosek Ministerstwa Zdrowia o upoważnianie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej  do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – wysłano dn. 26.11.br.

G)      Wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o upoważnienie zespołu ds. edukacji kultury i sportu do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  – nowy tekst wysłano dn.26.11.br.

H)      Wniosek Ministerstwa Cyfryzacji o upoważnienie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego wobec:

a)       projektu rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz  rejestru PESEL, a także trybu uzyskiwania zgody na udostepnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego;

b)       projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców

– wersje robocze wysłano 27.11.2018.

2.    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wysłano 23.11.2018) .

3.    Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych – wysłano 15.11.2018.

4.    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)wysłano 20.11.2018.

5.    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie – wysłano 9.11.br.

6.    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (GIS) – wysłano dn. 8.11.br

7.    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (GIS) – wysłano dn. 8.11.br

8.    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi. – wysłano dn. 8.11.br

9.    Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego. – wysłano dn. 9.11.br

10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. – wysłano dn. 8.11.br

11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta (UD 401) (Ministerstwo Zdrowia)– wysłano dn. 8.11.br

12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD 444) (Ministerstwo Zdrowia)- wysłano dn. 16.10.br. (zdjęty, trwają prace)

13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej – wysłano dn. 12.10.br.

14. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 – wysłano 31.10.br.

15. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 – wysłano 25.10.br.

16. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie zintegrowanej produkcji roślin – wysłano 20.11.br.

17. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych – wysłano 25.10.18 r.

18. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – wysłano 05.11.18 r.

19. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – wysłano 13.11.18 r.

20. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 09.11.18 r.

21. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej  – wysłano 05.11.18 r.

22. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi – wysłano 05.11.18 r.

23. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad i organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)  – wysłano 14.11.18 r.

24. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego – wysłano 15.11.18 r.

25. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu – wysłano 16.11.18 r.

26. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznychwysłano dn. 31.10.br.

27. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Ministerstwo Edukacji Narodowej) – wysłano dn. 31.10.br.

28. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego – wysłano dn. 14.11.br.

29. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. - wysłano dn. 9.11.br.

30. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Nr. MF 781) – wysłano dn.31.10.br.

31. Projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich  oraz nadzorze publicznym (Ministerstwo Finansów) – wysłano dn. 2.11.br.

32. Projekt ustawy  o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Ministerstwo Finansów) – wysłano dn. 9.11.br.

33. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Ministerstwo Finansów) – wysłano dn. 9.11.br.

34. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących– wysłano dn. 15.11.br.

35. Projekt  rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – wysłano dn. 19.11.br.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę