Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego (16) - porządek obrad

6.12.2018 r. godz. 15:30, MC

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – wysłano 26.11.2018. Punkt zdjęty na wniosek MC – trwają uzgodnienia.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz  rejestru PESEL, a także trybu uzyskiwania zgody na udostepnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego – wysłano 27.11. (wersję roboczą) i 3.12.2018. KWRiST 28.11.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców – wysłano 27. (wersję roboczą) i 30.11.2018. KWRiST 28.11.2018 upoważniła Zespół do wyrażenia wiążącej opinii.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów – wysłano 30.11.2018.  
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wysłano 30.11.2018.
  6. Sprawy różne.
    1. Obowiązywanie/nadawanie upoważnień pracownikom urzędu miasta do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w  rejestrze PESEL, Rejestrze Dowodów Osobistych i Rejestrze Stanu Cywilnego i systemach teleinformatycznych, w których prowadzone są przedmiotowe rejestry w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ww. rejestrów i systemów teleinformatycznych – w świetle wejścia w życie RODO (Ministerstwo Cyfryzacji).
    2. Wdrożenie e-dowodu – stan przygotowań, potencjalne trudności, koszty po stronie gmin (Ministerstwo Cyfryzacji/Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę