KWRiST (12) - porządek obrad

19.12.2018 r., Sala im. Władysława Stasiaka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, ul. Batorego 5

Porządek obrad pobierz

Godz. 13.00

 1. Kontynuacja dyskusji dotyczącej wzrostu cen energii i jego bezpośredniego wpływu na funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego (strona samorządowa, URE, ME)

Godz. 14.00

 1. Sprawy różne:
  1. Wniosek MZ o upoważnienie zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wspomagania dowodzenia państwowego ratownictwa medycznego (wniosek z posiedzenia zespołu).
  2. Wniosek strony samorządowej o informację resortów dotyczącą podjęcia działań w celu rozwiązania problemu lokalizacji ferm wielkoprzemysłowych na obszarach wiejskich. Kontynuacja dyskusji z listopadowego posiedzenia KWRiST oraz grudniowego posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.
  3. Wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o upoważnienie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli do wyrażenia wiążącej opinii do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia rodzajów spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony – wysłano 14.12.2018
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów – wysłano 17.12.2018 (wersję uzgodnioną międzyresortowo). Wniosek MŚ o zaopiniowanie w trybie obiegowym do 21.12.2018 przez Zespół ds. Infrastruktury… (decyzją KWRiST z 26.09.2018 upoważniony do wyrażenia wiążącej opinii) i Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego. 
  5. Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w spr. aktualizacji składu przedstawicieli do Komitetu PROW 2014-202
  6. Wniosek Ministerstwa Zdrowia o upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wyrażenia opinii wiążącej wobec projektów Ministra Zdrowia:
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej – wysyłano 13.12.18 r.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – wysłano 17.12.18 r.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego – wysłano 18.12.18 r.
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 10.12.2018 r.
 3. Projekt aktualizacji dokumentu: Narodowy Plan Szerokopasmowy (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 13.12.2018.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów – wysłano 30.11.2018.  
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wysłano 30.11.2018.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie informacji o istniejącej infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych, o planach inwestycyjnych w zakresie planowanych lub wykonywanych robotach budowlanych dotyczących infrastruktury technicznej i kanałów technologicznych oraz o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego – wysłano 26.11.2018.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michibanensis ssp. Sepedonicus - wysłano dn.21.11.br.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia – wysłano 29.11.18 r.
 9. Projekt Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017 roku (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) – wysłano 30.11.2018 r.
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 4.12.18 r.
 11. Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 12.12.18 r.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat – wysłano 10.12.18 r.
 13. Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – wysłano 4.12.18 r.
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Ministerstwo Finansów) (deklaracja podatkowa JPK VAT, UD 456 )-wysłano dn. 5.12.br.
 15. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Ministerstwo Finansów) (matryce stawek VAT)- wysłano dn. 4.12.br.
 16. Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów) – wysłano dn. 29.11.br.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wysłano dn. 13.12.br.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy – wysłano dn. 11.12.br.
 19. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD 444) (Ministerstwo Zdrowia) - wysłano dn. 7.12.10.br.
 20. Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Nr 714) – wysłano dn. 10.12.br.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – wysłano dn. 7.12.br.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciel – wysłano dn.19.11.br.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – Wysłano dn. 29.11.br.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – wysłano dn. 29.11.br.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę