Strona znajduje się w archiwum.

Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST

godz. 12.00 Sala 421, p. IV, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie.

  1. Sprawy różne:
  • Informacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotycząca problemu ferm wielkoprzemysłowych. 
  • Informacja Ministerstwa Środowiska dotycząca zagospodarowania odpadów powstających na fermach wielkoprzemysłowych.  
  • Informacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o stanie prac nad reformą zagospodarowania przestrzennego.
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia – wysłano 29.11.18 r.
  2. Projekt Raportu o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2017 roku (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) – wysłano 30.11.2018 r.
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 4.12.18 r.
  4. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – wysłano 4.12.18 r.
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD126) (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 13.11.18 r. Projket zdjęty z porządu obrad na wniosek Ministerstwa Infrastruktury.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę