Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (1)-porzadek obrad

23 stycznia 2018

godz. 11.00 W MEN. (data przesunięta z wcześniejszej 22.01)

 1. Projekt ozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych - wysłano dn.17.12.2018.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. - wysłano dn.20.12.2018.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Nr 180)  – wysłano dn. 21.12.2018.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej– wysłano dn. 21.12.2018.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego– wysłano dn. 21.12.2018.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców – wysłano dn. 21.12.2018.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego – wysłano dn. 27.12.2018.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – wysłano dn. 27.12.2018.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych pP
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (UD nr 226) (wersja z 19.12.18r)
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (UD nr 199) (wersja z 19.12.18r)
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzeniew sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie doradztwa zawodowego
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie praktycznej nauki zawodu
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie ramowych statutów publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę