Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (1) - porządek obrad

15 stycznia 2019

godz. 11.00 w MZ.

  1. Sprawy różne.

Temat nowelizacji ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w szczególności w zakresie zmian przepisów dotyczących budowy kolumbarium (wnioski Związku Miast Polskich i Unii Miasteczek Polskich).

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca – wysłano dn. 11.01.br. (po konsultacjach).
  1. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Raka Płuca (po konsultacjach).– wysłano dn. 11.01.br.
  1. Projekt ustawy o dostępności (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano dn. 3.01.br.

II.

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – wysłano 17.12.18 r.

(KWRIST 19.12.18r.  wyraziła zgodę na upoważnienie zespołu do wydania opinii wiążącej)

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego – wysłano 18.12.18 r.

(KWRIST 19.12.18r.  wyraziła zgodę na upoważnienie zespołu do wydania opinii wiążącej)

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej – wysyłano 13.12.18 r

(KWRIST 19.12.18r.  wyraziła zgodę na upoważnienie zespołu do wydania opinii wiążącej)

  1. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów państwowej inspekcji sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Główny Inspektorat Sanitarny)  – wysłano dn. 4.01.br.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę