Strona znajduje się w archiwum.

KWRiST (1)- posiedzenie.

30 stycznia 2019

godz. zmieniona na 9.00   w siedzibie MSWiA.

1.Sprawy różne:

 • Pismo MIiR dotyczące  wyznaczenia przedstawicieli KWRiST do pracy w Radzie Dostępności – wysłano 22.01.19 r.
 • Wniosek GUS dot. upoważnienia zespołu ds. statystyki publicznej z prośbą o wyrażenie zgody na wydanie opinii wiążącej wobec:

- projektu ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. + 3 rozporządzenia wykonawcze.

- projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń

 • Informacja MC nt. statusu wdrożenia eDowodu.
 • Projekt Oceny funkcjonowania (OSR ex-post) ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 25.01.br. i 28.01.br.
 • Pismo MRPiPS dotyczące  wyznaczenia przedstawiciela KWRiST do Rady Rynku Pracy
 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie wykazu dokumentów publicznych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) - Wysłano dn.10.01.br.
 2. Projekt ustawy o zasadach pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin w związku z wystąpieniem tego państwa z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) - Wysłano dn. 15.01.br.; nowy projekt 22.01.19 r.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego - wysłano 08.01.2019
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca – wysłano dn. 11.01.br.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Raka Płuca wysłano dn. 11.01.br.
 6. Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom organów państwowej inspekcji sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Główny Inspektorat Sanitarny)  – wysłano dn. 4.01.br. i (NT) 17.01.br.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców - wysłano 27.12.18 r.
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska)  – wysłano 10.01.19 r.
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 21.01.18 r.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat – wysłano 17.01.19 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. - wysłano dn.20.12.2018.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – wysłano dn. 21.12.2018.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych – wysłano. Dn. 21.12.br.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej– wysłano dn. 21.12.2018.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego– wysłano dn. 21.12.2018.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców – wysłano dn. 21.12.2018.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego – wysłano dn. 27.12.2018.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – wysłano dn. 27.12.2018.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych – wysłano dn.  16.01.br.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli– wysłano dn. 27.12.2018.
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (UD nr 226) (wersja z 19.12.18r) - wysłano dn. 27.12.2018. i 21.01.br.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (UD nr 199) (wersja z 19.12.18r) - wysłano dn. 21.01.br.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – wysłano dn. 2.01.br.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach – wysłano dn. 3.01.br.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – wysłano dn. 3 i 4 01.br.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzeniew sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego – wysłano dn. 3 i 4 01.br.
 27. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy – wysłano dn. 2.01.br.
 28.    Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie doradztwa zawodowego – wysłano dn. 2.01.br.
 29. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie praktycznej nauki zawodu – wysłano dn. 2.01.br.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniający rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu – wysłano dn. 14. 01.br.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie ramowych statutów publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego – wysłano dn. 2.01.br.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw – wysłano dn. 17.01.br.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw – wysłano dn. 21.01.br.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę