Strona znajduje się w archiwum.

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (4) - porządek obrad

10 kwietnia 2019

gdz. 11.00 w MZ. Sala Kolegialna.

  1. Kwestia świadczeń pielęgnacyjnych – pismo ZPP
  2. Wniosek str. samorządowej o rozważenie możliwości dopuszczenia lekarzy obcokrajowców spoza UE przed nostryfikacją dyplomu do pracy w polskich szpitalach (w tym przede wszystkim powiatowych) ze wskazaniem konkretnego podmiotu leczniczego (tzw. model niemiecki)  oraz o rozważenie wprowadzenia mechanizmów zachęcających lekarzy do podejmowania zatrudnienia w trybie rezydentury w szpitalach powiatowych.
  3. Informacja Głównego Inspektoratu Sanitarnego na temat stanu prac nad ustawą  o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji organizujących funkcjonowanie kolumbariów.
  1. Projekty;

1.Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna – wysłano dn. 404.br (nowy tekst).

  1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (UD 164) (po konsultacjach)
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 626)
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (MZ 627)
  3. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (MZ 628)
  1. Projekt ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów – wysłano dn. 26.03.br.  (decyzja Komisji z 27 marca br. o skierowaniu na Zespół)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę