Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (2) - porządek obrad

13 lutego 2019

gdz. 11.00 w MZ.

Spr. różne.

- kwestia środków finansowych na gabinety stomatologiczne oraz kwestia świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach systemu dentobusów,

- wniosek ZPP z dnia 05.02.19 - kwestia decyzji ZUS w odniesieniu do podmiotów leczniczych (wysłano 06.02.br.).

Projekty;

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – wysłano 7.02.19 r.  (Nowy tekst.)

Opinia wiążąca decyzją KWRIST z 19.12.18r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego – wysłano 7.02.19 r.  (Nowy tekst.)

Opinia wiążąca decyzją KWRIST z 19.12.18r.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii – wysłano dn. 07.02.br. (po konsultacjach).

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – wysłano dn. 11.02.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich, niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń – wysłano dn. 11.02.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. Roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia – wysłano dn. 11.02.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – wysłano dn. 11.02.br.

Projekty w konsultacjach;

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia  zmieniającego  rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej – wysłano dn. 12.02.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego– wysłano dn. 12.02.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej– wysłano dn. 12.02.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej– wysłano dn. 12.02.br.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę