Zespół ds. Statystki Publiznej (1)- porządek obrad

11 lutego 2019

godz. 12.00 w siedzibie GUS.

  1. Materiał:  „System Monitorowania Usług Publicznych. Koncepcja wykonawcza” (MSWiA)
  2. Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (GUS) – wysłano dn. 24.01.br.  (KWRiST dn.30.01.br. wyraziła zgodę na opinię wiążącą zespołu)
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu danych na potrzeby wykazu adresowo-mieszkaniowego, przewidzianych do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia przez gminy w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia, nagród i dodatków za wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
  • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.                  
  1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (REGON) (GUS) – wysłano dn. 24.01.br.    (KWRiST dn.30.01.br. wyraziła zgodę na opinię wiążącą zespołu).
  2. Projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (GUS) – wysłano dn. 1.02.br.
  3. Sprawy różne.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę