KWRiST(4) - porządek obrad

17 kwietnia 2019

godz. 10.00 w Sali im. Władysława Stasiaka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, ul. Batorego 5.

 1. Sprawy różne:
 1. Najem krótkoterminowy – korespondencja Prezydenta Miasta Sopotu - wysłano dn. 05.04.19 r.
 2. Pismo Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej dot. propozycji podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r. – wysyłano 16.04.19 r.
 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Główny Urząd Statystyczny) – wysłano dn.3.04.19 r.
 2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (500+) (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 20.03.19 r.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna – wysłano dn. 4.04.19 r.
 4. Projekt ustawy o nieletnich (Ministerstwo Sprawiedliwości) (UD 480) – wysłano dn. 22.03.19 r.
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Ministerstwo Zdrowia) (UD 164) (po konsultacjach) – wysłano dn. 3.04.br.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 626) – wysłano dn. 8.04.19 r.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (MZ 627) – wysłano dn. 8.04.19 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (MZ 628) – wysłano dn. 8.04.19 r.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych –wysłano dn. 1.04.19 r.
 10. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)  (UD473) – wysłano dn. 8.04.19 r. (Wniosek o upoważnienie Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej – uzgodnienie z posiedzenia Zespołu z dnia 15.04.19 r.)
 11. Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)  (UD472) – wysłano dn. 8.04.19 r. (Wniosek o upoważnienie Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej – uzgodnienie z posiedzenia Zespołu z dnia 15.04.19 r.)
 12. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – wysłano 21.03.19 r. (Wniosek o upoważnienie Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej – uzgodnienie z posiedzenia Zespołu z dnia 15.04.19 r.)
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika – wysłano dn. 2.04.19 r.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie  wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny – wysłano dn. 8.04.b19 r. . (Wniosek o upoważnienie Zespół ds. systemu finansów publicznych do wydania opinii wiążącej – uzgodnienie z posiedzenia Zespołu z dnia 16.04.19 r.)
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wysłano dn. 8.04.19 r.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości– wysłano dn. 8.04.19 r. . (Wniosek o upoważnienie Zespół ds. systemu finansów publicznych do wydania opinii wiążącej – uzgodnienie z posiedzenia Zespołu z dnia 16.04.19 r.)
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej– wysłano dn. 8.04.19 r.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny – wysłano dn. 8.04.19 r. (Wniosek o upoważnienie Zespół ds. systemu finansów publicznych do wydania opinii wiążącej – uzgodnienie z posiedzenia Zespołu z dnia 16.04.19 r.)
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów  w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wysłano dn. 8.04.19 r.
 20. Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r (Ministerstwo Infrastruktury)  – wysłano 20.03.19
 21. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych – wysłano 11.04.19 r.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego – wysłano 11.04.19 r.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych – wysłano 11.04.19 r.
 24. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej) – wysłano 21.03.19 r.
 25. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych – wysłano 04.04.19 r.
 26. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych – wysłano 29.03.19 r.
 27. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano 09.04.19 r. Projekt opiniowany będzie na majowym posiedzeniu KWRiST.
 28. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych – wysłano 28.03.19 r.
 29. Projekt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 28.03.19 r. (Wniosek o upoważnienie Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej – uzgodnienie z posiedzenia Zespołu z dnia 15.04.19 r.)
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie  ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego – wysłano 01.04.19 r
 31. Projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może być związane z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 03.04.19 r.
 32. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) – wysłano 09.04.19 r. (Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej – uzgodnienie z posiedzenia Zespołu z dnia 15.04.19 r.)
 33. Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano dn. 22.03.br. (Zostanie przesłana nowa wersja projektu; wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego do wydania opinii wiążącej – uzgodnienie z posiedzenia Zespołu z dnia 15.04.19 r.)
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – wysłano 02.04.br.
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych podmiotom obowiązanym do przekazywania danych do centralnej ewidencji pojazdów oraz wymagań technicznych i jakościowych danych wprowadzanych do tej ewidencji – wysłano 02.04.br.
 36. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów – wysłano 02.04.br.
 37. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów – wysłano 02.04.br.
 38. Projekt Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) – wysłano 04.04.19

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę