Strona znajduje się w archiwum.

Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST

18 lutego 2019 r.

 godz. 12.00 Sala 421, p. IV, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,  ul. Stefana Batorego 5 w Warszawie.

 1. Sprawy różne
 • Pismo ZPP dot. naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na rok 2019. – wysłano 11.02.19 r.
 • Dyskusja dotycząca sporządzania audytu krajobrazowego - stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie sporządzania audytu krajobrazowego.
 • Dyskusja dotycząca ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności w kontekście osób prawnych, które podlegają pod ustawę o pomocy publicznej.
 1. Projekt sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w latach 2016-2017 (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) – wysyłano 23.01.19 r.
 2. Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)  – wysłano 29.01.19 r.
 3. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)  – wysłano 29.01.19 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych – wysłano 04.02.19 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – wysłano 04.02.19 r
 6. Pojekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych – wysłano 04.02.19 r.
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska)  – wysłano 10.01.19 r.​ KWRiST w dniu 30 stycznia 2019 r., w przypadku przesłania aktualnej wersji projektu, upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej do wyrażenia opinii wiążącej.
 8. Projekt Polityki ekologicznej państwa 2030 (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 24.01.19 r.
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrod oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 21.01.19 r.KWRiST w dniu 30 stycznia 2019 r. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej do wyrażenia opinii wiążącej.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Poleskiego Parku Narodowego – wysłano 07.02.19 r.
 11. Projekt Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia (KPOZP) (Ministerstwo Środowiska) – wysłano - 07.02.19 r.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – wysłano 07.02.19 r.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę