Strona znajduje się w archiwum.

Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST

18 marca 2019 r.

 godz. 12.00 sala 421 (ul. Stefana Batrorego 5 w Warszawie) 

 1. Sprawy różne:
 • Określanie kategorii obwodów łowieckich w kontekście zapisów Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. (Wniosek Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawarty w piśmie z dnia 27.02.2019 r.)
 1. Projekt zmian w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020 (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano 11.03.18 r.
 2. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)" (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej)  – wysłano 22.02.19 r. KWRiST w dniu 27 lutego 2019 r., upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wyrażenia opinii wiążącej.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – wysłano 07.03.19 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa – wysłano 08.03.19 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – wysłano 04.02.19 r.
 6. Projekt rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych – wysłano 04.02.19 r.
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD126) (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 05.03.19 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników –  wysłano 11.03.19 r.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych – wysłano 11.03.19 r.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach – wysłano 11.03.18 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – wysłano 07.02.19 r.
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska)  – wysłano 10.01.19 r.
 13. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Ministerstwo Środowiska)  – wysłano (22.02.19). KWRiST w dniu 27 lutego 2019 r., upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wyrażenia opinii wiążącej.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – wysłano 13.03.19 r
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz rozliczania wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu – wysłano 13.03.19 r.
 16. Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 21.01.19 r. KWRiST w dniu 30 stycznia 2019 r. upoważniła Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej  oraz Środowiska do wyrażenia opinii wiążącej. Tryb obiegowy Zespołu z terminem do 15 marca 2019 r. nie został zamknięty.

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę