Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST

15 kwietnia 2019 r.

  godz. 11.00 sala 416 na ul. Batorego 5 w Warszawie

 1.  Sprawy różne:
  a) Pismo Senator Grażyny Anny Sztark w sprawie opodatkowania elektrowni wiatrowych – wysłano 03.04.19 r.
 2. Projekt Programu Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2019-2030 – wysłano 04.04.19 r.
 3. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej) – wysłano 21.03.19 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych – wysłano 04.04.19 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych – wysłano 29.03.19 r.
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano 09.04.19 r.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych – wysłano 28.03.19 r.
 8. Projekt ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 28.03.19 r.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie  ustanowienia planu ochrony dla Tatrzańskiego Parku Narodowego – wysłano 01.04.19 r.
 10. Projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może być związane z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 03.04.19 r.
 11. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska) – wysłano 09.04.19 r.
 12. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – wysłano 21.03.19 r.
 13. Projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (UD472) (Ministerstwo Przedsiębiorczości​ i Technologii) wysłano 08.04.19 r.
 14. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające – Prawo zamówień publicznych (UD473) (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) wysłano 08.04.19 r.
 15. Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r (Ministerstwo Infrastruktury)  – wysłano 20.03.19 r.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych – wysłano 11.04.19 r.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego – wysłano 11.04.19 r.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych – wysłano 11.04.19 r.

 

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę