Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST

20 maja 2019 r.

godz. 12.00 sala 416 na ul. Batorego 5 w Warszawie

 1. Sprawy różne:
  a) Pismo ZPP dotyczące konieczność zmiany przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych – wysłano 30.04.19 r.
  b) Pismo ZPP dotyczące konieczność zmiany przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w zakresie infrastruktury drogowej służącej do obsługi dróg ekspresowych – wysłano 30.04.19 r.
  c) Pismo ZPP dotyczące konieczność zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – wysłano 30.04.19 r.
  d) Wniosek ZMP o przedstawienie informacji przez Ministerstwo Energii dotyczących realizacji rozporządzenia dotyczącego rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z ustawy o podatku akcyzowym, w szczególności   liczby umów i wysokości środków przekazywanych JST – ustalenia z posiedzenia Zespołu z dnia 8 maja 2019 r. – wysłano 09.05.19 r.
  e) Wniosek ZMP o przedstawienie informacji przez Ministerstwo Energii na temat regulacji prawnych dotyczących elektromobilności – ustalenie z posiedzenia Zespołu z dnia 14 maja 2019 r.
  f)  Pismo ZPP dotyczące konieczności przyspieszenia prac nad opracowaniem polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 13.05.19 r.
  g) Pismo Ministerstwa Infrastruktury dotyczące trybu prac nad podziałem rezerwy subwencji ogólnej – ustalenie z posiedzenia Zespołu z dnia 14 maja 2019 r.
 2. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) – wysłano 25.04.19 r.
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (RD 426) (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) – wysłano 15.05.19 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie granicy portu morskiego w Kamieniu Pomorskim – wysłano 15.05.19 r.
 5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 26.04.19r.
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (UD464) (Ministerstwo Środowiska) – wysłano 15.05.19 r.
 7. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (UD438) (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano 10.05.19 r.
 8. Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano 13.05.19 r.
 9. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano 09.04.19 r.
 10. Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano 14.05.19 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach – wysłano 14.05.19 r.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji -  wysłano 14.05.19 r.

 

 

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę