KWRiST (7) - porzędek posiedzenia

17 lipca 2019 r.

I  CZĘŚĆ – godz. 10.00

 1. Wręczenie nagród XVI edycji Konkursu im. Profesora Machała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie dotyczące samorządu terytorialnego.
 2. Sprawy różne:
  a)    Informacja Ministerstwa Energii na temat stanu prac nad rozporządzeniem regulującym sposób zamrażania cen energii elektrycznej według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. – wniosek Związku Miast Polskich zgłoszony na posiedzeniu KWRiST w dniu 26.06.19 r.
  b)    Informacja MZ w kwestii ograniczenia dostępności do leków mieszkańców domów pomocy społecznej – (wniosek ZMP).
  c)     Informacja MZ i MRPiPS odnośnie problemu funkcjonowania pielęgniarek w domach pomocy społecznej (wniosek ZMP).
  d)    Informacja MZ dotycząca zasad wypłaty pielęgniarkom podwyższonych wynagrodzeń oraz zapewnienia podmiotem leczniczym środków na ten cel począwszy od września 2019 r. (wniosek ZPP).
  e)    Wniosek GUS o upoważnienie zespołu ds. statystyki publicznej do wyrażenia opinii wiążącej dla projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (RD525) – wysłano dn. 11.07.br.
 3.  Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – wysłano dn. 18.06.br
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – wysłano dn.18.06.br.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek – wysłano dn. 25.06.br.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej – wysłano dn. 26.06.br.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – wysłano dn. 27.06.br
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporzadzenie w sparwie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i sanowisko dyrektora okregowej komisji egzamnacyjnej - wysłano dn. 27.06.br.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego – wysłano dn. 28.06.br.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń – wysłano dn. 5.07.br.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1 – wysłano dn. 5.07.br.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przewozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 – wysłano dn. 9.07.br
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (MZ 814)- wysłano dn. 9.07.br
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (MZ 804) – wysłano dn. 26.06.br.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2014-20120 – wysłano dn. 3.07.br.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – wysłano dn. 12.07.br.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –wysłano dn. 12.07.br.
 18. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” (Ministerstwo Cyfryzacji)– wysłano dn. 1.07.br.
 19. Materiał informacyjny dotyczący Europejskiego identyfikatora prawodawstwa (ELI) – koncepcja wdrożenia dla aktów prawnych opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych (filar 1 i filar 2) ” (Ministerstwo Cyfryzacji)– wysłano dn. 2.07.br.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie profilu wody w kąpielisku (Główny Inspektor Ochrony Środowiska) – wysłano 01.07.19 r.
 21. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) – wysłano 02.07.19 r.
 22.  Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Numer w wykazie 147) – wysłano 08.07.19 r.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. – wysłano 01.07.19 r.
 24. Materiał Ministerstwa Sprawiedliwości „Ocena wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej za 2018 rok” – wysłano 04.07.19 r.
 25. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 03.07.19 r.
 26. Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 05.07.19 r.
 27. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 10.07.19 r.
 28. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD515) (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 09.07.19 r.
 29. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano 10.07.19 r.
 30. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020 – wysłano 11.07.19 r.
 31. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2019 r. – wysłano 11.07.19 r.
 32. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zakresu danych niezbędnych do wyliczania premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym sposobu uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej – wysłano 11.07.19 r.
 33. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji – wysłano 11.07.19 r.
 34. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – wysłano 11.07.19 r.
 35. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze – wysłano 11.07.19 r.

  II CZĘŚĆ – godz. 12.00
  1. Dyskusja dotycząca sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę