Zespól ds. Edukacji Kultury i Sportu (7)- porządek obrad

2 lipca 2019 godz.13.30 w MEN

 1. Sprawy różne.
 1. Wniosek Unii Metropolii Polskich dot. zestawienia przedstawiającego liczbę skarg złożonych przez/w imieniu uczniów trzeciej klasy gimnazjum oraz uczniów ósmej klasy szkoły podstawowej, do okręgowych komisji egzaminacyjnych, kwestionujących poprawność przeprowadzenia egzaminu (jego części) odpowiednio gimnazjalnego i ósmoklasisty – wysłano dn. 21.05.br.
 1. Wniosek Związku Powiatów Polskich dot. kwestii stypendiów (ustawa o sporcie) informacja przedstawicieli MSiT – wysłano dn. 20.05.br.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie  podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego – wysłano dn.17.06.br.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie  organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych – wysłano dn. 17.06.br.
 3. Aktualizacja Programu Rozwoju Sportu do roku 2020 (Ministerstwo Sportu i Turystyki) – wysłano dn. 21.05.br.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – wysłano dn. 17.06.br. 
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej – wysłano dn. 24.05.br
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą – wysłano dn. 10.06.br.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników – wysłano dn. 11.06.br.
 8.  Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej – wysłano dn. 12.06.br.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – wysłano dn. 12.06.br.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – wysłano dn. 14.06.br
 11.  Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – wysłano dn. 18.06.br
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – wysłano dn.18.06.br.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek – wysłano dn. 25.06.br.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach polskich oraz w publicznych szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej – wysłano dn. 26.06.br.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – wysłano dn. 27.06.br
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej – wysłano dn. 27.06.br.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – wysłano dn. 22.05.br.   Zdjęty na wniosek MEN..

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę