Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST

15 lipca 2019 r.

godz. 12.00 Sala 421, p. IV ul. Batorego 5 w Warszawie

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustawy (UD530) (Ministerstwo Infrastruktury)
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 26 czerwca 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie profilu wody w kąpielisku (Główny Inspektor Ochrony Środowiska) – wysłano 01.07.19 r.
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) – wysłano 02.07.19 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych  – wysłano 08.07.19 r.
 5. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD515) (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 09.07.19 r.
 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano 10.07.19 r.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2019 oraz 2020 – wysłano 11.07.19 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w 2019 r. – wysłano 11.07.19 r.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zakresu danych niezbędnych do wyliczania premii gwarantowanej indywidualnej oraz premii kogeneracyjnej indywidualnej, w tym sposobu uwzględniania wartości otrzymanej pomocy publicznej – wysłano 11.07.19 r.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie maksymalnych wartości kosztów inwestycyjnych oraz kosztów operacyjnych wybudowania i funkcjonowania nowej porównywalnej jednostki kogeneracji – wysłano 11.07.19 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z systemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – wysłano 11.07.19 r
 12. rojekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie metodyki rozstrzygania naboru na premię kogeneracyjną indywidualną oraz wartości współczynników uwzględnianych przy naborze – wysłano 11.07.19 r.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę