Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli (7) - porządek

16 lipca 2019

godz.10.00, sala 416, ul. Batorego 5 w Warszawie

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2020 r. – wysłano 01.07.19 r.
  2. Materiał Ministerstwa Sprawiedliwości „Ocena wykonywania zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej za 2018 rok” – wysłano 04.07.19 r.
  3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – nowy projekt wysłano 25.06.19 r. 
    Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, w dniu 26 czerwca  2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST do wydania opinii wiążącej.
  4. Projket ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 03.07.19 r.
  5. Projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 05.07.19 r.
  6. Sprawy różne:
    a)  Wdrożenie systemu teleinformatycznego obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – wniosek UMP (pismo z dnia 8.07.19 r).

 

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę