Zespól ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (8)- porzadek obrad

21 sierpnia 2019

godz. 12.00 w siedzibie MZ.

 1. Sprawy różne
 • Informacja MZ dotycząca zasad wypłaty pielęgniarkom podwyższonych wynagrodzeń oraz zapewnienia podmiotom leczniczym środków na ten cel począwszy od września 2019 r. 
 • Problem funkcjonowania pielęgniarek w domach pomocy społecznej. Pomimo zapowiedzi wprowadzenia produktu dedykowanego domom pomocy społecznej do dzisiaj nie ma informacji w tym zakresie. (MZ + MRPIPS)          
 • Wniosek przedstawiciela ZMP o dane dot.:
 • nakładów finansowych na zatrudnienie do obsługi pielęgniarskiej, pielęgniarki specjalistycznej opieki długoterminowej w DPS;
 • wysokości środków, które można byłoby rozdysponować, gdyby zmieniono normy wysokości stawek dla pielęgniarek środowiskowych z dzisiejszego wskaźnika 3,5 do wskaźnika 1,0.
 • Kwestia stwierdzania zgonów i wystawiania kart zgonów. Informacja MZ o pracach nad ustawą o cmentarzach.
 • Problem związany z ustalaniem nocnych i świątecznych dyżurów aptek. .  
 • Konieczności naprawienia błędu do planu finansowego NFZ w kwestii leczenia osób nieubezpieczonych (problem ze środkami na leczenie tych osób)
 • Kwestia dot. specjalisty terapii uzależnień (rozporządzenie zmieniło zasady kształcenia, trudniej zdobyć uprawnienia, a nastąpił wzrost potrzeb w tym obszarze).
 • Kwestia dot. nałożenia na urzędy pracy obowiązku odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne za każdą osobę bezrobotną (Informacja MRPiPS).

Projekty po konsultacjach;

 1. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny położonym na obszarze gminy Górowo Iławeckie (RD 256) (Ministerstwo Zdrowia)– wysłano dn. 16.08.br.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (MZ 815)- wysłano dn. 19.08.br.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie  w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (MZ 807)- wysłano dn. 19.08.br.

Projekty w trakcie konsultacji;

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (MRPiPS) – wysłano dn. 26.07.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – wysłano dn. 19.07.br.

Projekt Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (MRPiPS) – wysłano dn. 16.08.br.

Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (MRPiPS) – wysłano dn. 14.08.br.

Projekt dokumentu rządowego „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” (ID 23) (Ministerstwo Zdrowia)– wysłano dn. 5.07.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 846) – wysłano dn. 5.08.br.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 845) – wysłano dn. 5.08.br.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę