Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu (8) - porządek

6 sierpnia 2019 r.

godz. 11:00 w Ministerstwie Edukacji Narodowej; sala 102

 1. Sprawy różne.

  a). Wniosek ZMP odnośnie informacji o działaniach podejmowanych w celu doprecyzowania przepisów dotyczących dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym.

 2. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniający rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  w roku 2019.

 3. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniający rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

 4. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniający rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 5. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniający rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 6. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

 7. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniający rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

 8. Projekt  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

 9. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 10.  Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego.

 11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejw sprawie egzaminów eksternistycznych.

 12. Projekt rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego.

 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego, oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół.

 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

 16. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejw sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej – do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu.

 17. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

 18. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

 19. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 20. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.

 21. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

 22. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę