KWRiST (8) - porządek obrad

28 sierpnia 2019 r.

godz. 10:00; sala 421 im. Władysława Stasiaka w MSWiA, ul. Batorego 5 w Warszawie

 1. Sprawy różne:
 1. Wniosek Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w sprawie wskazania kandydatów na członków Komitetu Sterująco-Monitorującego PRLO na la ta 2014-2020 – wysłano dn. 19.07.br.
 2. Wniosek MRPiPS w sprawie wskazania kandydatów na członków Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej – wysłano dn. 1.08.br.
 3. Wniosek MIR o upoważnienie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej, do projektu założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)  –  ustalenie z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury…z dnia 19.08.19 r. – projekt wysłano 30.07.19r.
 4. Prośba MKiDN o pilne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030 – wysłano 21.08.19 r.
 5. Wniosek MRPiPS o upoważnienie Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej, do projektu Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r – wysłano dn. 14.08.br.
 6. Wniosek MZ o upoważnienie Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej, do projektu dokumentu rządowego „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” (ID 23) – wysłano dn. 5.07.br.
 7. Wniosek MSWiA o upoważnienie Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń – wysłano 05.08.19 r.
 1. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023” (Ministerstwo Przedsiębiorczości
  i Technologii)
  – wysłano 05.08.19 r.
 2. Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju)  – wysłano 09.08.19 r.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Energii  w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji
  w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji – wysłano 14.08.19 r.
 4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny położonym na obszarze gminy Górowo Iławeckie (RD 256) (Ministerstwo Zdrowia)– wysłano dn. 16.08.br.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (MZ 815)- wysłano dn. 19.08.br.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie  w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (MZ 807)- wysłano dn. 19.08.br.
 7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 26.07.br.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – wysłano dn. 19.07.br.
 9. Projekt Sprawozdania z Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 16.08.br.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem – wysłano dn. 12.08.br.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych – wysłano dn. 13.08.br.
 12. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów) – wysłano 11.07.19 r. Wniosek Współprzewodniczącego Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Pana Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka o rozstrzygnięcie uwag nadesłanych do projektu: UM Wrocławia – wysłano 06.08.19 r. UM Łodzi – wysłano 06.08.19 r. - UM Częstochowy – wysłano 12.08.19 r.
 13. Projekt ustawy zmieniającego ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów) – wysłano 16.07.19 r.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej – wysłano 26.07.19 r.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – wysłano 01.08.19 r.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania – wysłano 13.08.19 r.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku – wysłano 12.07.19 r.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie gmin, dla których sporządzane będą wykazy nieruchomości Skarbu Państwa – wysłano 09.08.19 r.
 19. Pakiet projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano  25.07.19 r. 
 • Projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie:

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gogolice- Kosa (PLH320038);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Bobięcińskie (PLH320040);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Bierzwinickie (PLH320044);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dorzecze Regi (PLH320049);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Tywy (PLH320050);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Golczewska (PLH320052);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bielawy (PLH320053);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Krzymowskie (PLH320054);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Moryńskie (PLH320055);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Reptowo (PLH320056);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Kopań (PLH320059);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bystrzyno (PLH320061);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bukowy Las Górki (PLH320062);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Stolsko (PLH320063);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Baniewicki (PLH320064);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wiązogóra (PLH3200660);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Ińskie (PLH320067);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy (PLH320068);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wełtyńska (PLH320069).

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pasmo Krowiarki (PLH020019);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Kiełczyńskie (PLH020021);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Kamienne (PLH020038);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Masyw Ślęzy (PLH020040);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żwirownie w Starej Olesznej (PLH020049);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Orlickie (PLH020060);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Bardzkie (PLH020062);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Muszkowicki Las Bukowy (PLH020068);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lisi Kąt (PLH040026);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Trzęślicowe w Foluszu (PLH040027);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Równina Szubińsko-Łabiszyńska (PLH040029);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Błota Kłócieńskie (PLH040031);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Osy (PLH040033);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mszar Płociczno (PLH040035);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Włocławska Dolina Wisły (PLH040039);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Poleska (PLH060013);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Chełmskie (PLH060023);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krasnej (PLH260001);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nidziańska (PLH260003).

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko Młodno (PLH080005);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Ilanki (PLH080009);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Pliszki (PLH080011);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Dobrosułowskie (PLH080037);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wilki nad Nysą (PLH080044);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Brożek (PLH080051);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy Gorzowskie (PLH080058);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Niebieskie Źródła (PLH100005);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pradolina Bzury-Neru (PLH100006);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabia (PLH100021);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Cybowa Góra (PLH120049);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grzymałów (PLH120053);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kalina Mała (PLH120054);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poradów (PLH120072);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Sola (PLH120083);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wiśliska (PLH120084);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolny Dunajec (PLH120085);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kampinoska Dolina Wisły (PLH140029);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Podebłocie (PLH140033);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Ostrówieckie (PLH140050);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Skrwy Lewej (PLH140051).

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Izbicki Przełom Wieprza (PLH060030);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęg Zdzieszowicki (PLH160011);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Teklusia (PLH160017);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jasiołka (PLH180011);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łukawiec (PLH180024);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Dydni (PLH180034);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki w Komborni (PLH180042);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk ostoja Augustowska (PLH200005);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pojezierze Sejneńskie (PLH200007);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Izbickie (PLH220001);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bytowskie Jeziora Lobeliowe (PLH220005);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk jeziora Wdzydzkie (PLH220034);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Ujściu Wisły (PLH220044);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana (PLH280007);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Woszczelskie (PLH280034);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Barłożnia Wolsztyńska (PLH300028);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Lubie i Dolina Drawy (PLH320023);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Diabelskie Pustacie (PLH320048);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dziczy Las (PLH320060).

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Solecka Dolina Wisły (PLH040003);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Gopło (PLH040007);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dybowska Dolina Wisły (PLH040011);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Nieszawska Dolina Wisły (PLH040012);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Wdy (PLH040017);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Doliny Brdy i Stążki w Borach Tucholskich (PLH040023);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Barcińsko-Gąsawska (PLH040028);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Solniska Szubińskie (PLH040030);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Śliwicach (PLH040034);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Brodnicka (PLH040036);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki (PLH040037);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stary Zagaj (PLH040038);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wydmy Kotliny Toruńskiej (PLH040041);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leniec w Barbarce (PLH040043);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leniec w Chorągiewce (PLH040044).

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Białogóra (PLH220003);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Łeby (PLH PLH220006);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Słowińska (PLH PLH220023);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przywidz (PLH PLH220025);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Staniszewskie Błoto (PLH PLH220027);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzy Młyny (PLH PLH220029);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolna Wisła (PLH PLH220033);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Łupawy (PLH PLH220036);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wieprzy i Studnicy (PLH PLH220038);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wejherowo (PLH PLH220084);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Wierzycy (PLH PLH220094);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Klify i Rafy Kamienne Orłowa (PLH PLH220105).

25. Pakiet projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano  29.07.19 r.

Projekty rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie:

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeleniewo (PLH200001);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Suwalska (PLH200003);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Wigierska (PLH200004);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Biebrzy (PLH200008);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PLH200010);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Szeszupy (PLH200016);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Gór Sudawskich (PLH200017);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Czerwony Bór (PLH200018);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelonka (PLH200019);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie (PLH200020);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Górnego Nurca (PLH200021);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Górnej Rospudy (PLH200022);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Pisy (PLH200023).

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dębniańskie Mokradła (PLH020002);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Stołowe (PLH020004);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rudawy Janowickie (PLH020011);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowisko pod Zieleńcem (PLH020014);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (PLH020016);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dobromierz (PLH020034);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biała Lądecka (PLH020035);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry i Pogórze Kaczawskie (PLH020037);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja nad Baryczą (PLH020041);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy w Borowej (PLH020045);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Torfowiska Gór Izerskich (PLH020047);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Kwisy (PLH020050);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pątnów Legnicki (PLH020052);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przeplatki nad Bystrzycą (PLH020055);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Masyw Chełmca (PLH020057);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dzika Orlica (PLH020061);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sztolnia w Młotach (PLH020070);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dalkowskie Jary (PLH020088);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Janikowskie (PLH020089);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrowy Kliczkowskie (PLH020090);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego (PLH020091);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródliska koło Zimnej Wody (PLH020092);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Skoroszowskie Łąki (PLH020093);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Modraszki koło Opoczki (PLH020094);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góra Wapienna (PLH020095);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Góry Złote (PLH020096);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jelonek Przemkowski (PLH020097).

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi koło Chałupek (PLH020104);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Borów Dolnośląskich (PLH020072);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ludów Śląski (PLH020073);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Strzelińskie (PLH020074);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy Karpnickie (PLH020075);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródło Pijawnika (PLH020076);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Żerkowice-Skała (PLH020077);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kumaki Dobrej (PLH020078);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Warzęgowskie (PLH020079);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Grędzińskie (PLH020081);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Wzgórza Niemczańskie (PLH020082);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Bystrzycy Łomnickiej (PLH020083);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnej Baryczy (PLH020084);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej (PLH020086);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Gałuszki w Chocianowie (PLH020087);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Karszówek (PLH020098);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kiełczyn (PLH020099);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kozioróg w Czernej (PLH020100);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Leśne Stawki koło Goszcza (PLH020101);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Gór i Pogórza Izerskiego (PLH020102);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi nad Bystrzycą (PLH020103);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Trzcińskie Mokradła (PLH020105);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jodłowice (PLH020106);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bór Jodłowy w Goli (PLH020107).

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Puszcza Kampinoska (PLC140001);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Zwoleńki (PLH140006);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kantor Stary (PLH140007);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Olszyny Rumockie (PLH140010);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska (PLH140011);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sikórz (PLH140012);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pakosław (PLH140015);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Uroczyska Łąckie (PLH140021);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bagna Orońskie (PLH140023);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowego Świdra (PLH140025);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Jana III Sobieskiego (PLH140031);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Nadliwiecka (PLH140032;

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Poligon Rembertów (PLH140034);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Stawy w Żabieńcu (PLH140039);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Bielański (PLH140041);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Las Natoliński (PLH140042);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej (PLH140045);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bory bagienne i torfowiska Karaska (PLH140046);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Myszynieckie Bory Sasankowe (PLH140049);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Żukowskie (PLH140053);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łąki Soleckie (PLH140055).

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Kłodawy (PLH220007);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Reknicy (PLH PLH220008);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Środkowej Wietcisy (PLH PLH220009);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jar Rzeki Raduni (PLH PLH220011);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jeziorka Chośnickie (PLH PLH220012);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Piasek (PLH PLH220013);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Mechowiska Sulęczyńskie (PLH PLH220017);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piaśnickie Łąki (PLH PLH220007);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pływające wyspy pod Rekowem (PLH PLH220022);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sandr Brdy (PLH PLH220026);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH PLH220032);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Stropnej (PLH PLH220037);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łebskie Bagna (PLH PLH220040);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Miasteckie Jeziora Lobeliowe (PLH PLH220041);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Widowo (PLH PLH220054);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Bielawa i Bory Bażynowe (PLH PLH220063);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Młosino-Lubnia (PLH PLH220077);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szumleś (PLH PLH220086);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrówka (PLH PLH220088);

specjalnego obszaru ochrony siedlisk Piotrowo (PLH PLH220091).

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę