KWRiST(8) - obieg.

16 sierpnia 2019

Projekty rozporządzeń MEN -

- w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego;

- w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie

dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje

zawodowe;

- w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz

szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w

odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego, oraz zadań

związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół;

- w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział

w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział

w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;

- w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły

publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub

niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły

artystycznej do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego

samego typu;

- w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz

postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,

placówek i centrów;

- w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,

szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków

kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe;

- zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie

organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

przebywających za granicą;

- zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia

kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji

egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów

z ewidencji;

- w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego;

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu.

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej

dokumentacji.

Projekty uzgodnione

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę