Zespól ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (9)- porządek obrad

11 września 2019

godz. 12.00 w siedzibie MZ ul. Miodowa 15 Warszawa

  1. Sprawy różne;

Wniosek ZPPdot. omówienia możliwości prowadzenia na jednej działce placówek opiekuńczo-wychowawczych z innymi jednostkami, wymienionymi w art. 106 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1. Projekt dokumentu rządowego „Polityka wieloletnia państwa na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” (ID 23) (Ministerstwo Zdrowia)

2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

(projekt uzyskał zgodę Współprzewodniczącego KWRiST na tryb obiegowy komisji do 13.09.br).

3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (MZ 826)

4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

5. Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (MRPiPS)    (Deyzja  KWRIST z dnia  28.08.br. do opinii zespołu, po czym na KWRIST).

Wniosek ZWRP dot. zdjęcia projektu z porządku obrad.

6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (MRPiPS)

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę