Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST

16 września 2019 r.


godz. 12.00 Sala 421,  ul. Batorego 5 w Warszawie

 1. Sprawy różne:
  a) wniosek ZMP o przedstawienie informacji na temat Funduszu Dróg Samorzadowych - wysłano 11.09.19 r.
 2. Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023” (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) – wysłano 05.08.19r. 
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 28 sierpnia 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 3. Projekt Założeń do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) – wysłano 30.07.19r.
  Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, 28 sierpnia 2019 r., upoważniła Zespół do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz  Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej.
 4. Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030 (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) – wysłano 21.08.19 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń – wysłano 04.09.19 r.
 6. Propozycja kryteriów kwalifikujących do możliwości dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r., powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) (Ministerstwo Infrastruktury)  – wysłano 11.09.19 r.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę