KWRiST (9) - porządek obrad

25 września 2019

godz. 10.00 w siedzibie MSWiA.

 1. Sprawy różne:
 1. Kwestia dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)  - wniosek z Zespołu Zdrowia i Polityki Społecznej.
 2. Wniosek o wyrażenie opinii w sprawie włączenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego dwóch nowych zawodów: „technik spawalnictwa” oraz „zdobnik ceramiki” (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) –wysłano dn. 6.09.br.
 3. Pismo Wiceprezesa RM Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego w sprawie wskazania kandydata do Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem – wysłano dn. 16.09.br.
 4. Informacja na temat Funduszu Dróg Samorządowych – ustalenie z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska z dnia 16.09.19 r.
 5. Wniosek Ministra Środowiska o upoważnienie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska do wydania opinii wiążącej do projektu Ministra Środowiska w sprawie opiniowania projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – 20.09.19 r.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczana opłaty za przewóz osób – wysłano 12.09.19 r.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – wysłano 06.09.19 r.
 3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ) – wysłano 17.09.19 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (MZ 826) – wysłano dn. 9.09.br.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej – wysłano dn. 9.09.br.
 6. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) – wysłano dn. 6.09.br.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich – wysłano 22.08.19 r.
 8. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Finansów) – wysłano 26.08.19 r.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych  - wysłano 13.09.19 r.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej – wysłano 17.09.19 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego – wysłano dn. 23.08.br.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w szkole artystycznej oraz placówce artystycznej – wysłano dn. 17.09.br.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń – wysłano 04.09.19r.
 14. Propozycja kryteriów kwalifikujących do możliwości dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w 2020 r., powołanej na mocy art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.) (Ministerstwo Infrastruktury)  – wysłano 11.09.19 r.

 

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę