KWRiST (10) - porzadek obrad

30 października 2019

godz. 10.00  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, ul. Batorego 5.

 1. Sprawy różne:
 1. Kwestia wysokości subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, w kontekście zrealizowanych
  w latach 2018 i 2019 oraz planowanych na rok 2020 podwyżek płac nauczycielskich (Wniosek ZMP do MEN i MF– wysłano dn. 17.10.br.).
 2. Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat strategii rozwiązania problemu negatywnych skutków ekonomicznych i społecznych podniesienia płac minimalnej w latach 2020 – 2022. (Wniosek ZMP -wysłano dn. 17.10.br.).
 3. Wniosek o upoważnienie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej w trybie obiegowym do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska  oraz o wysokości należnych opłat. Ustalenie z posiedzenia Zespołu z dnia 21.10.19 r.
 4. Wniosek Ministerstwa Środowiska o upoważnienie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska
  w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi – wysłano 23.10.19 r.
 5. Wniosek Ministerstwa Środowiska o upoważnienie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów  – wysłano 23.10.19 r.
 6. Wniosek Ministerstwa Środowiska o upoważnienie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Środowiskaw sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany PLB280010 – wysłano 29.10.19 r. 
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
  w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego – wysłano dn. 19.09.br.
 2. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – 3.10.br.
 3.  Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych – wysłano 15.10.br.
 4. Wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji  zawodów szkolnictwa branżowego dwóch nowych zawodów o nazwie: mechanik pojazdów kolejowych i technik taboru kolejowego (Ministerstwo Infrastruktury ) – wysłano dn. 4.10.br.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych – wysłano 01.10.19 r.
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
  – wysłano 10.10.19 r.
 7. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano dn. 23.10.19 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej – wysłano dn. 14.10.19 r.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe – wysłano 03.10.19 r.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – wysłano 04.10.19 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  w sprawie wykazu gmin, którym przysługuje część rekompensująca subwencji ogólnej za rok 2018 – wysłano 23.10.19 r.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzoru zarządzenia zabezpieczenia – wysłano 24.10.19 r.
 13. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r. (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi) – wysłano
  24.10.19 r.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla specjalnego obszaru siedlisk Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH 280007 (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) – wysłano 07.10.19 r.
 15. Projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – wysłano dn. 3.10.br.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę