Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (10)- porządek obrad

22 października 2019

godz. 12.00 w MEN al. J. Ch. Szucha 25 Warszawa

  1. Sprawy różne.

a) Kwestia wysokości subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, w kontekście zrealizowanych w latach 2018 i 2019 oraz planowanych na rok 2020 podwyżek płac nauczycielskich (Wniosek ZMP)

  1. Wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji  zawodów szkolnictwa branżowego dwóch nowych zawodów o nazwie: mechanik pojazdów kolejowych i technik taboru kolejowego (Ministerstwo Infrastruktury).
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.
  3. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.
  4.  Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

 

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę