Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (11)- porządek obrad

14 listopada 2019

godz. 11.00  w gmachu MZ przy ulicy Długiej 38/40.

  1. Informacja o stanie prac nad przepisami ustawy odnośnie chowania zmarłych (Wniosek Unii Miasteczek Polskich)
  2. Informacja o stanie prac nad przepisami ustawy odnośnie koronera (Wniosek Związku Miast Polskich)
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych – wysłano d. 18.10.br. (w celu omówienia i ustalenia dalszego trybu procedowania)
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców – wysłano dn. 26.09.br. (w celu omówienia i ustalenia dalszego trybu procedowania)
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca – wysłano dn. 5.09.br.  (w celu omówienia i ustalenia dalszego trybu procedowania)
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 874) – wysłano dn. 5.09.br. (w celu omówienia i ustalenia dalszego trybu procedowania)
  7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 875) – wysłano dn. 5.09.br. (w celu omówienia i ustalenia dalszego trybu procedowania)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę