Zespół ds. Edukacji Kultury i Sportu (11)- porządek obrad

19 listopada 2019

godz. 12.00 w siedzibie MEN.

(spotkanie str. samorządowej g. 11.30)

  1. Kwestia dot. zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach policealnych.
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – wysłano dn. 23.10.br.
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez właściwego ministra – wysłano dn. 25.10.br.
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie  sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 – wysłano dn. 28.10.br.
  4. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy – wysłano dn. 12.11.br.
  5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę – wysłano dn. 15.11.br.
  6. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (materiał będzie dosłany).
  7. Podział pozostałej do rozdysponowania rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (MEN).

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę