Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (12)- porządek obrad

11 grudnia 2019

godz. 11.00 w siedzibie MZ.

  1. Sprawy różne;
  1. Wniosek ZPP dot. przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  2. Stanowisko ZWRP w sprawie wprowadzenia racjonalnych systemowych zmian w finansowaniu świadczeń zdrowotnych
  3. Stanowisko ZWRP w sprawie kompetencji zawodów medycznych i zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia
  4. Stanowisko ZWRP w sprawie norm zatrudnienia w psychiatrii

Projekty po konsultacjach;

  1. Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej) 
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 874)
  3. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 875)).

Pkt. 2 i 3 –  KWRIST w dniu 27.11.br. upoważniła zespół do wyrażenia opinii wiążącej wobec obu projektów.

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego

Projekty znajdujące się w konsultacjach:

  1. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę