KWRiST (11) - porzadek obrad

27 listopada 2019

 1. Sprawy różne:
 1. Kwestia wysokości subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, w kontekście zrealizowanych
  w latach 2018 i 2019 oraz planowanych na rok 2020 podwyżek płac nauczycielskich (MEN) (wniosek s. samorządowej o pisemnie dane dot. kalkulacji subwencji oświatowej na 2020).
 2. Informacja Ministerstwa Zdrowia o stanie prac nad przepisami ustawy odnośnie pochówku osób zmarłych.
 3. Informacja Ministerstwa Zdrowia o stanie prac nad przepisami ustawy odnośnie koronera.
 4. Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej obiegowo do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 874) – wysłano  5.11.19 r.
 5. Wniosek o upoważnienie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do wydania opinii wiążącej obiegowo do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (MZ 875) – wysłano 5.11.19 r.
 6. Informacja Ministerstwa Aktywów Państwowych na temat wdrażania narzędzi do ustalania cen energii na 2020r. - ustalenie z posiedzenia Zespołu z dnia 18.11.19 r.
 7. Wniosek o upoważnienie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej do projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (Ministerstwo Energii). Ustalenie z posiedzenia Zespołu z dnia 18.11.19 r.
 8. Wniosek o upoważnienie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie
  w sprawie składowisk odpadów. Ustalenie z posiedzenia Zespołu z dnia 18.11.19 r.
 9. Wniosek o upoważnienie Zespołu do Spraw Statystyki Publicznej do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu danych na potrzeby wykazu adresowo-mieszkaniowego, przewidzianych do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia przez gminy w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Główny Urząd Statystyczny) – wysłano 19.11.19 r.
 10. Wniosek Unii Metropolii Polskich o przedstawienie informacji przez Ministerstwo Rozwoju na temat finansowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce w perspektywie 2023 r. – wniosek zgłoszony na KWRiST 30.10.19 r.
 11. Wniosek Unii Metropolii Polskich o przedstawienie informacji przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na temat planowanych zmian w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wniosek zgłoszony na  posiedzeniu Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska 18.11.19 r.
 12. Wniosek Ministerstwa Infrastruktury o opiniowanie w trybie obiegowym projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych. – wysłano 21.11.19 r.
 13. Wniosek Ministerstwa Klimatu o upoważnienie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. – wysłano 21.11.19 r.
 14. Wniosek Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o upoważnienie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST do wydania opinii wiążące do projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. – wysłano 21.11.19 r.
 15. Wniosek Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego dot. wskazania członka do Rady Narodowego Instytutu Wolności (KPRM) – wysłano dn. 30.10.br.
 16. Wniosek Związku Miast Polskich o informację dotyczącą realizacji zadania tworzenia kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
 1. Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2020 – wysłano 17.10.19 r., nowy projekt 13.11.19 r.
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie prowadzenia rejestru danych kontaktowych – wysłano 14.11.19 r.
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne
  oraz sposobu ustalania tych właściwości – wysłano 15.11.19 r.
 4. Projekt Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego) – wysłano 12.11.19 r.
 5. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) – wysłano 05.11.19 r.
 6. Projekt dokumentu pn. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2018 roku (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) – wysłano 13.11.19 r.
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych – wysłano dn. 12.11.br.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów
  u świadczeniodawców – wysłano dn. 13.11.br.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy – wysłano dn. 20.11.br.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy – wysłano dn. 23.10.br.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez właściwego ministra – wysłano dn. 25.10.br.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie  sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 – wysłano dn. 28.10.br.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu pracy komisji do oceny wniosków o wpis na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości, wzoru umowy z podmiotem, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu tej umowy – wysłano dn. 12.11.br.
 14. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę – wysłano dn. 15.11.br.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – wysłano dn. 18.11.br.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela
  lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza – wysłano 04.11.19 r.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia – wysłano 04.11.19 r.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie granicy portu morskiego
  w Świnoujściu – wysłano 28.10.19 r.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – wysłano 06.11.19 r.
 20. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu – wysłano 04.11.19 r.
 21. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 13.11.19 r.
 22. Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych – wysłano 15.11.19 r.
 23. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie identyfikacji spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w systemie teleinformatycznym obsługującym zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego – wysłano 05.11.19r.
 24. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – wysłano 08.11.19 r.
 25. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) – wysłano 22.11.19 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę