KWRiST (12) - porządek obrad

18 grudnia 2019

godz. 10.00 w MSWiA

 1. Sprawy różne:
 1. Informacja Ministerstwa Infrastruktury na temat realizacji prac legislacyjnych w zakresie rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych - ustalenie z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury… z dnia 9.12.19 r.
 2. Informacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat prac w zakresie  rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów
  i innych jednostek pływających o długości do 24 m - ustalenie z posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury… z dnia 9.12.19 r.
 3. Pismo Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wskazania propozycji kandydatów KWRiST do członkostwa w  Radzie Dostępności – wysłano 12.12.19 r.
 4. Pismo Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przekazujące w trybie pilnym projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (UA1) – wysłano 13.12.19 r.
 5. Wniosek Ministerstwa Klimatu o pilną opinię projektu rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów – wysłano 13.12.19 r.
 6. Wniosek o zgodę na wyrażenie opinii wiążącej do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)  przez odpowiedni zespół – wysłano 14.12.19 r.
 1. Projekt Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Strategia Wielkopolska 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) – wysłano 02.12.19 r.
 2. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego) – wysłano 04.12.19 r., dodatkowy materiał 09.12.19 r.
 3. Projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 roku (Ministerstwo Energii) – wysłano 12.11.19 r.
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – wysłano 21.11.19 r.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego – wysłano 6.12.19 r.
 6. Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)  – wysłano 26.11.19 r. (Wniosek o zgodę KWRiST na upoważnienie zespołu zdrowia i polityki społecznej do wyrażenia opinii wiążącej – wysłano 13.12.19 r.).
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania – wysłano 25.11.19 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – wysłano 05.12.19 r.
 9. Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Ministerstwo Cyfryzacji) – wysłano 19.06.19 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę