Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (1)- porządek obrad

15 stycznia 2020

godz. 11.00 w siedzibie MZ ul. Miodowa 15, Warszawa.

Sprawy różne.

Projekt Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2030 (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej)  – wysłano dn. 26.11.br. i nowy tekst 10.12.

(KWRIST w dniu 18.12.br.  upoważniła zespół do wyrażenia opinii wiążącej ).

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnych wymogów programowych, wymiaru zajęć dydaktycznych oraz wymagań kwalifikacyjnych kadry dydaktycznej szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych (Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej).

(projekt opiniowany także obiegowo przez KWRiST do dnia 16.01.br).

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (UD 32) (Ministerstwo Zdrowia)

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę