KWRIST(1) - porzadek obrad.

29 stycznia 2020 r.

godz. 10.00 sala 421 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5 w Warszawie)

 1. Sprawy różne:
  a) Wniosek Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o wskazanie przedstawicieli do Rady Pomocy Społecznej – wysłano 3.01. 20 r.
  b) Wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej o wskazanie przedstawicieli do Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) – wysłano  13.01.20 r.
  c) Wniosek o wskazanie nowego członka Komisji Heraldycznej – pismo MSWiA wysłano 10.01.20 r.
  d) Wniosek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o tryb obiegowy do rozpatrzenia projektu Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień – wysłano 27.01.20 r.
  e) Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (projekt opiniowany w trybie obiegowy z terminem 17.01.20 r). 
  f) Wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o pilne rozpatrzenie projektu ustawy o zmianie ustawyo systemie powiadamiania ratunkowego – wysłano 28.01.20 r.
 2. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego) – wysłano 09.12.19 r.
 3. Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) – wysłano 07.01.20 r.
 4. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (wersja po konsultacjach) (Ministerstwo Zdrowia) (UD 32) – wysłano 27.01.20 r.
 5. Wniosek Ministerstwa Rozwoju dot. opinii w sprawie dodatkowych umiejętności zawodowych pn. „serwisowanie opon pojazdów silnikowych” proponowanych dla zawodów szkolnych z branży motoryzacyjnej - mechanik pojazdów samochodowych oraz mechanik motocyklowy – wysłano 2.01.20 r.
 6. Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020r. – wysłano 17.12.19 r.
 7.  Projekt rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego – wysłano 20.12.19 r.
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli – wysłano 10.01.20 r.
 9. Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 (Główny Urząd Statystyczny)  – wysłano 14.01.20 r.
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – wysłano 13.12.19 r.
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Karkonoskiego Parku Narodowego – wysłano 23.12.19 r.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie bazy danych o ocenach oddziaływania na środowisko – wysłano 23.12.19 r.
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi – wysłano 08.01.20 r.; nowy projket 27.01.20 r.
 14. Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Ministerstwo Infrastruktury) – wysłano 16.01.20 r.
 15. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich – wysłano 19.12.19 r.
 16. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uchylające rozporządzenie w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty – wysłano 19.12.19 r.
 17. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa – wysłano 20.12.19 r.
 18. Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników – wysłano 14.01.20 r.
 19. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagrody Nobla oraz Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla – wysłano 14.12.19 r.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę