Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (2)- prządek obrad

20 lutego 2020 r.

 godz. 11.00 w siedzibie MZ ul. Miodowa 15 W-wa.

 

  1. Sprawy różne;
  1. Wniosek ZPP dot. przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  1. Projekty w trakcie konsultacji;

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcami z niewydolnością serca (MZ 803)  PROJEKT ZDJĘTY.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (MZ 673) PROJEKT ZDJĘTY.

Kontakt

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Batorego 5 02-591 Warszawa

mail: kwrist@mswia.gov.pl

Dokumenty

Dokumenty dotyczące Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Pokaż domumenty

Polecamy

Zapoznaj się ze stronami internetowymi polskich instytucji i ministerstw.

Pokaż stronę